ประเทศโรมาเนีย (Romania) แต่เดิมเรียกว่า รูมาเนีย (Ruma […]...