ประเทศแกมเบีย (The Gambia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธาร […]...