วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bogal Buddha Vihar) วัดพุทธในเมืองนิ […]...